CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI CRAIOVA                                       

                                                                                                                                                           

 

 

 

           HOTĂRÂREA NR. 56

    

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.02.2005;

     Având în vedere raportul nr.9548/2005 al Biroului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova;

     În conformitate cu prevederile H.G.nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004, Ordinul nr.601/2002;

     În temeiul art. 38 lit. e și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

 

 

                                 HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1.   Se aprob㠓Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR și TÂRGURILOR Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.19/1995.

Art.3   Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Public ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR și TÂRGURILOR Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

Ing. Eugen IORDACHE

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.56/ 2005

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

ȘI TÂRGURILOR CRAIOVA

 

 

          DISPOZIȚII GENERALE

            Activitatea de administrare a piețelor și târgurilor din Municipiul Craiova cât și exercitarea comerțului de produse și servicii de  piață în unele zone publice se organizează în temeiul Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată a O.U.G. nr.45/2003, privind finanțele publice, modificată și completată precum și a Hotărârii Guvernului nr.348/2004.

 

 

CAPITOLUL I

Denumire, formă juridică, sediu, durată

 

 

Art.1. Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova este organizat ca serviciu public cu personalitate juridică având sediul în Craiova, str. Calea București, nr.77 și o durată nedeterminată.

          Pe toate actele care emană de la Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova precum și pentru care acest serviciu solicită autorizație pentru construire sau modernizare pe terenul aparținând domeniului public și aflat în administrarea acestuia va fi trecută inscripțiunea ”Consiliul Local al Municipiului Craiova – Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor ”.

 

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea comerțului în piețe și târguri

 

 

Art.2. Comerțul în zone publice se desfășoară în piețele agroalimentare și târguri special amenajate și dotate corespunzător specificului fiecărei activități în parte  având asigurate  utilitățile  generale  precum  și  în perimetrele  teritoriale

 

 

 

determinate prin dispoziția Primarului , special amenajate pentru desfășurarea unor activități de comerț cu amănuntul sau prestări de servicii.

Art.3. Tipurile de piețe ce pot fi organizate în zone publice sunt:

a)      piețele agroalimentare sunt structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, etc,

b)      târgurile sunt structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, animalelor vii, inclusiv a articolelor necesare acestora, lânii, furajelor, cerealelor, semințelor, produselor artizanale și meșteșugărești, produselor industriale și a materialelor de construcții,

c)       bâlciurile sunt structuri de vânzare destinate comercializării produselor agroalimentare și nealimentare, artizanale, meșteșugărești și a ctivităților de agrement destinate petrecerii timpului liber,

d)      piețe mixte sunt structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor specifice piețelor agroalimentare și târgurilor,

e)       piețe volante sunt structuri de vânzare având utilitățile asigurate, destinate exercitării comerțului cu amănuntul și prestării de servicii către consumator, din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunzător,

f)        talciocuri sunt locuri delimitate de autoritățile publice locale, organizate săptămânal sau periodic, destinate vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice,

Art. 4. Piețele agroalimentare de pe raza municipiului Craiova au structuri special amenajate destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, miere și produse apicole, produselor conservate, peștelui și preparatelor din pește, florilor, inclusiv a celor artificiale, semințelor, păsărilor și animalelor mici, inclusiv articole pentru acestea, precum și a unor articole de uz gospodăresc realizate de micii meșteșugari sau de mica industrie, ca și unele articole nealimentare de cerere curentă.

Art. 5 Orarul de funcționare al piețelor pe raza municipiului Craiova este în perioada 1.04. – 31.10, de luni până vineri, între orele 6 – 21, iar sâmbăta și duminica între orele 06 – 15.00, iar în perioada 01.11. – 31.03., de luni până vineri între orele 06.00 – 20.00, iar sâmbătă și duminică, între orele 06.00 – 15.00.

Art.6. Piețele sunt sectorizate astfel:

a)    producători agricoli

b)    comercianți ( S.C., A.F., P.F.)

c)     produse de uz gospodăresc,

d)    produse alimentare preambalate

e)     produse nealimentare

f)      fructe

g)    lapte și preparate din lapte

Art. 7. Piețele sunt asigurate cu servicii care să faciliteze desfășurarea activităților în condiții optime, dimensionate în funcție de numărul locurilor de vânzare și de tipul de piață respectiv:

a)    spații pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor;

b)    spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;

c)     locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

d)    bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor;

e)     fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;

f)      birou administrativ;

g)    spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

h)    punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

i)       punct cu mijloace inițiale  de intervenție P.S.I.;

j)      W.C.- uri  publice;

k)    hală de carne și de produse lactate

Art. 8.Târgul Romanești își desfășoară activitatea în zilele de duminică și luni ca târg având structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, animalelor vii, inclusiv articolele necesare acestora, lânii, furajelor, cerealelor, semințelor, produselor artizanale și meșteșugărești, produse industriale și materiale de construcții, mașini auto, inclusiv piese de schimb destinate acestora, iar în restul săptămânii funcționează ca piață mixtă având structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor specifice piețelor agroalimentare și târgurilor.

Art.9. Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau recondiționate și alimentare preambalate sau ambalate, în structuri de vânzare cu locație fixă sau temporară din zonele publice este permisă cu respectarea următoarelor cerințe:

-         asigurarea condițiilor de păstrare cerute de producător pentru a se menține caracteristicile inițiale ale produselor  și a se preveni perisabilitatea accelerată a acestora

-         asigurarea condițiilor impuse de normele sanitare

-         asigurarea condițiilor cerute de legislație pentru produsele industriale de a fi probate sau verificate

-         respectarea condițiilor de amplasament stabilite de autoritatea publică locală

Art.10. Piețele ți târgurile – unde se comercializează animale vii sunt asigurate cu următoarele servicii:

a)    fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;

b)    W.C.- uri  publice;

c)      birou administrativ

d)    spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie

e)      punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială

f)      punct cu mijloace inițiale  de intervenție P.S.I.;

g)    punct de control veterinar

h)    spațiu special amenajat pentru animalele suspecte de a fi bolnave,

i)       containere ermetice din materiale protejate anticorosiv, pentru animalele moarte,

j)      fose septice pentru reziduuri de natură organică,

k)    alte dotări prevăzute de legislația veterinară

Art.11. Piețele volante pot fi organizate ca structuri de vânzare destinate exercitării comerțului cu amănuntul și prestării de servicii din rulote, din vehicule speciale sau standuri dotate corespunzător, având o durată de funcționare în timpul zilei, fiind stabilite de Administrația Publică Locală.

  Art.12. Utilizatorii piețelor și târgurilor sunt:

-         persoane juridice care desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a produselor,

-         asociații familiale, persoane fizice autorizate inclusiv meșteșugari,

-         producători agricoli individuali și asociațiile acestora  care își comercializează propriile produse agricole și agroalimentare,

-         persoane fizice care își vând ocazional bunuri proprii în piețe organizate.

     Fiecare piață din municipiul Craiova precum și         târgul din Romanești  dispun de o parcare proprie, precum și de căi de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare.

 

CAPITOLUL III

Drepturile și obligațiile comercianților, producătorilor

 și prestatorilor de servicii a piețelor și târgurilor

 

             Art.13. Administratorul și comercianții, producătorii și prestatorii de servicii sunt obligați să respecte și să aplice prevederile Regulamentuluide Organizare și Funcționare a Serviciului Public Adminsitarția Piețelor și Târgurilor Craiova, astfel încât utilizatorii piețelor și târgurilor au următoarele drepturi:

b)    să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață,

c)      producătorii agricoli au posibilitatea de a închiria de la Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova cântare verificate metrologic și echipamente de protecție de lucru în funcție de natura mărfurilor comercializate,

d)    au dreptul la acces gratuit la cântarul de 30 Kg.,

e)     au dreptul să practice prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează,

f)      au drept de acces la toate serviciile oferite de Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

g)    să fie informați asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței.

Art.14. Comercianții/producătorii din piețele și târgurile din municipiul Craiova au următoarele obligații:

a)    afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare,

b)    respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor,

c)     etalarea instrumentelor de măsură,

d)    folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic,

e)     inscripționarea denumirii persoanelor juridice( persoane fizice autorizate sau asociații familiale ) la loc vizibil, ușor de citit care să nu poată fi ștearsă.

f)      Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia

g)    Transportarea gunoiului la locurile special amenajate

h)    Să nu expună și să comercializeze mărfurile în afara locului alocat

i)       Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers,

j)      Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia

k)    Accesul în piață și comercializarea prosuselor de către producătorii particulari se face numai în baza certificatului de producător, de către titular sau persoanele menționate în certificat, conform legii,

l)       Comercializarea produselor în piețe și târguri se va face numai pe mobilierul pus la dispoziție în acest scop de către Serviciul Public Administrația  Piețelor și Târgurilor Craiova,

m)  Este interzisă vânzarea produselor pe trotuare, căi de acces, sau pe spațiile dintre rândurile de mese,

n)    este interzisă introducerea în piețe și târguri și / sau depozitarea pe timp de noapte a unor obiecte care nu aparțin dotării Administrației Piețelor și Târgurilor Craiova cum ar fi: mese improvizate, scaune legate cu lanțuri, lăzi, umbrele pentru mese, etc.,

o)    producătorii, comercianții și prestatorii de servicii au obligația de a păstra curățenia în perimetrul în care își desfășoară activitatea prin strângerea și depoziatrea resturilor în containerele din doatrea piețelor,

p)    este interzisă depozitarea gunoiului, resturilor menajere, etc., de către agenții economici care își desfășoară activitatea în afara platourilor agroalimenatre,

q)    este interzisă comercializarea și consumul  de băuturi alcoolice, pe platforma piețelor și târgurilor, în alte locuri decât cele special amenajate,

r)     nu este permisă comercializarea în piețe a animalelor vii ce fac obiectul vânzării în târguri,

s)     este interzisă vânzarea substanțelor toxice, imflamabile sau explozibile, precum și a armelor de foc și a muniției ,

t)      este interzisă aprinderea focului pe platformele sau în jurul piețelor și a târgului și / în / lângă containerele aparținând Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

u)    este interzisă staționarea autovehiculelor de orice tip în afara zonelor de parcare, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu excepția timpului legal de încărcare/ descărcare a mărfurilor, respectiv 30 minute și cu respectarea programului, stabilit pentru accesul în piețe și târguri,

v)     Comercianții și producătorii particulari au obligația de a nu muta, modifica, degrada sau distruge mijloacele fixe sau obiectele de inventar care aparțin Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

w)  Toți comercianții și producătorii din piețe și Târgul Romanești au obligația să prezinte cu ocazia controalelor efectuate documentele legale de comercializare, precum și chitanțele privind plata taxelor încasate de Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor ,

x)     Plata taxelor se face la intrarea în piețe și Târgul Romanești către taxatorii de piață, cu excepția celor cu abonament,

y)     comercianții și producătorii particulari au obligația să aibă o comportare civilizată față de personalul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor

Craiova și să nu-l obstrucționeze în luarea măsurilor privind aplicarea legislației în vigoare.

 

 

              CAPITOLUL IV

Conducerea Serviciului Public Administrația

Piețelor și Târgurilor Craiova

 

Art. 15. Conducerea Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova este asigurată de un director numit de către Consiliul Local Craiova în condițiile legii.

Art. 16. Structura organizatorică a Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Craiova.

          În structura Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova sunt înființate servicii, birouri și alte compartimente specifice.

Art.17. Conducerea, îndrumarea și controlul activității de administrare curentă a piețelor și târgului se face de către Primarul Municipiului Craiova.

Art.18. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova are următoarele atribuții:

-         este ordonator terțiar de credite și utilizează creditele bugetare aprobate numai pentru nevoile Serviciului public conform dispozițiilor legale,

-         asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sarcinilor stabilite de conducerea administrației locale precum și celelalte atribuții ce revin funcției sale potrivit reglementărilor în vigoare și prezentului regulament.

-         reprezintă Serviciul Public Administrația Piețelor  Craiova în relațiile cu terții, în limita competențelor stabilite de lege și de către autoritatea locală,

-         asigură, verifică   și informează Consiliul Local al Municipiului Craiova și Primarul cu privire la administrarea eficientă a bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea Serviciului Public asigurând totodată și paza acestora,

-         administrează piețele și târgurile situate pe teritoriul Municipiului Craiova, prevăzute în anexa I ce face parte integrantă din prezentul regulament,

-         stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare atribuțiile și responsabilitățiile directorului adjunct, a contabilului șef și a celorlalte structuri funcționale.

-         încadrează, numește,  și eliberează din funcție personalul din serviciu, în limitele legii,

-         întocmește, cu consultarea Primarului Municipiului Craiova, organigrama, numărul de personal și statul de funcții, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.

-aprobă atribuțiile și fișele postului pentru fiecare dintre angajații din structura funcțională a Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

prin personalul din subordine urmărește asigurarea bazei tehnico – materiale a serviciului,

-         semnează actele de autoritate precum și cele de activitate curentă de competența Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

-         urmărește, coordonează și analizează activitatea personalului din subordinea sa ,

-         asigură, inițiază, îndrumă și controlează desfășurarea activității informaționale și informatice din serviciu,

-         analizează periodic activitatea desfășurată în piețe și târguri și informează operativ Primarul, Viceprimarul delegat cu răspunderea acestei activități cât și Consiliul Local al Municipiului Craiova în legătură cu măsurile dispuse în vederea îmbunătățirii activității în cauză.

-         asigură prin contabilul șef organizarea și exercitarea auditului intern și a controlului financiar de gestiune,

-         reprezintă interesul Serviciului Public în relațiile cu ceilalți agenți economici din cadrul și din afara acesteia, precum și alte atribuții stabilite pentru funcția sa prin acte normative și dispozițiile legale în vigoare,

-         ia măsuri pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, penale sau contravenționale a personalului din subordine în condițiile săvârșite de abateri disciplinare,

-         asigură executarea prevederilor legale în materia legislației muncii,

-         propune Consiliului Local al Muncipiului Craiova cu consultarea Primarului Craiova promovarea în grade profesionale superioare cu respectarea reglementărilor legale a personalului din subordine,

-         dispune măsuri pentru supravegherea corectitudinii cântăririlor efectuate precum și legalitatea mijloacelor de măsurare folosite și asupra modului de închiriere al acestora punând la dispoziție în acest sens cântare de control,

-         urmărește ca activitatea de comerț și prestări servicii din piețe și târguri să se desfășoare numai în spațiile oferite fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii dispunând măsuri pentru interzicerea vânzării pe suprafața căilor de acces ( alei, străzi, trotuare,etc.) sau în zonele verzi,

-         analizează și face propuneri Consiliului Local al Municipiului Craiova cu privire la solicitările persoanelor fizice sau juridice ce au ca obiect închirierea de spații, boxe sau terenuri aflate în administrarea  Serviciului  și, deasemenea cu privire la tarifele și taxele de folosire a locurilor publice de desfacere din piețe și târg numai după consultarea  cu Primarul Municipiului Craiova,

-         organizează, îndrumă și controlează activitatea de întreținere și de reparații curentă și capitală, asigurând menținerea în stare bună a piețelor și târgurilor

-         asigură întocmirea documentației tehnice ce intră în competența Serviciului Public, privind investițiile, executarea lucrărilor de investiții la termen și cu  respectarea parametrilor de calitate,

-         asigură respectarea strictă a disciplinei contractuale cu privire la sortimente, calitate, termen de livrare.

-         organizează, asigură și verifică modul de respectare a normelor de protecție a muncii, protecția mediului și P.S.I. , potrivit prevederilor legale,

-         încasează taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețe și târguri,

-         instituie norme orientative privind desfășurarea activității din piețe și târguri prin elaborarea regulamentului  pentru funcționarea al acestora, pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local Craiova,

-         verifică în condițiile legii calitatea de producător / comerciant, și afișarea numelui și sediului social al acestora ,

-         ține  evidența locurilor și al gradului de ocupare al acestora în piețe și târguri,

-         ia măsuri pentru asigurarea publicității Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, orarul de funcționare precum și tarifele practicate în piețe și târguri,

-         sprijină organele de control autorizate,

-         ia măsuri pentru ca în piețe și târguri să existe un număr de utilizatori egali cu locurile de vânzare aflate în sectorul de piață destinat desfacerii produselor, asigurând în acest sens afișarea acestora în condițiile legii și totodată atribuirea locurilor de vânzare,producătorilor agricoli și comercianților în ordinea solicitărilor acestora ,

-         controlează dacă mijloacele de măsurare , proprietate a utilizatorilor piețelor și târgurilor  sunt verificate metrologic interzicând folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu , asigurând deasemenea verificarea periodică , din punct de vedere metrologic , a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor piețelor ,asigurând un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor  de vânzare din piețe destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor,

-         asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor, asigurând în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peate 30 kg.  La o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare, asigură afișarea taloanelor de identificare și completare a registrelor de evidență a producătorilor individuali sau a comercianților, în condițiile legii,

-         asigură aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecție și control, asigurând ordinea în piețe și târguri, iar când este cazul  sprijină organele de control abiliate pentru respectarea prevederilor prezentului regulament,

-         face propuneri Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru organizarea și    dezvoltarea piețelor din municipiul Craiova, precum și de amenajare extindere, înființare și desființare a acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

-         asigură realizarea lucrărilor de salubrizare, deratizare, dezinsecție, investiții, reparații și revizii în piețe și târguri,

-         asigură inventarierea anuală și administrarea curentă a bunurilor aparținând Serviciului  de Administrare a Pietelor și Târgurilor ,

-         conlucrează cu instituțiile abilitate de la nivelul municipiului Craiova pentru asigurarea ordinii  publice și pentru respectarea prevederilor legale în piețe și târguri,

-         propune Consiliului Local al Municipiului Craiova asocierea cu persoane fizice și juridice în vederea realizării unor activități comune specifice serviciului,

-          încheie contracte/ abonamente cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea și exploatarea unor spații comerciale, terenuri și mese administrate de Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor, în interes comun și public, în condiții de eficiență economică și în conformitate cu prevederile legale,

-         propune Consiliului Local Craiova modalitatea legală de atribuire a terenurilor spațiilor proprietate publică aparținând Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova,

-         Prezintă anual spre aprobare Consiliului Local Municipal Craiova, bugetul de venituri și cheltuieli,

-         Controlează modul cum sunt respectate de persoanele fizice și juridice normele de prevenire și stingerea incendiilor, protecția mediului, protecția consumatorului ,ordinea și curățenia în piețe și târg,

-         Asigură respectarea prevederilor prezentului regulament de către întregul personal din subordine ,

-         Exercită și alte atribuții prevăzute de lege, reiesite din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova și din dispozițiile Primarului Municipiului Craiova

-         Administrează piețele și târgurile situate pe teritoriul municipiului Craiova , prevăzute în anexa I ce face parte integrantă din prezentul regulament .

 

CAPITOLUL V

Activitatea Economico –Financiară

 

Art. 19 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an .

Art. 20 Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova va tine evidența contabilă în lei și va întocmi trimestrial darea de seamă contabilă pe care o depune la Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.21 Serviciul Public poate efectua operațiuni de încasări și plăti poate efectua operațiuni de încasări  și plăți în limita obiectului de activitate.

Art. 22. Din profitul realizat serviciul public poate constitui un fond de premiere, conform regelementărilor în vigoare.

Art.23. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente serviciului public se face din bugetul propriu și din bugetul local.

Art.24. Activitatea economico- financiară a serviciului se desfășoară în baza legislației în vigoare inclusiv a hotărârilor Consiliului Local Municipiului Craiova și este supusă controalelor organelor de specialitate prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

 

 

Art.25. Organizarea și funcționarea Serviciului  Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova este supusă condițiilor legale de autorizare prevăzute de legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construire, completate și modificate.

Art.26. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, se poate modifica și completa prin hotărâre de către Consiliul Local Municipal Craiova.

Art. 27. Nerespectarea de către Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova sau de către salariații acestora a atribuțiilor și a responsabilităților ce le revin din prezentul regulament atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. EUGEN IORDACHE