CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI CRAIOVA                                       

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

HOTĂRÂREA NR. 126

    

 

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2005;

     Având în vedere raportul nr.19257/2005 al Direcției Economico - Financiară prin care se propune avizarea Regulamentului pentru funcționarea Pieței Centrale din Municipiul Craiova;

      În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2005 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova;

În temeiul art. 38 lit. e și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1.   Se avizează Regulamentul pentru funcționarea Pieței Centrale din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.   Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

cons. jur. Lucian MINCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 126/2005

 

                                                            

 

 

 


  REGULAMENT PENTRU  FUNCȚIONAREA    PIEȚEI CENTRALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr.348/18.03.2004 și cuprinde norme obligatorii ce trebuie respectate de către utilizatorii  piețelor  pe toată durata desfășurării actelor de comerț.

Capitolul I

PREVEDERI GENERALE

 

  1.Denumirea pieței

         Piața Centrală

      2.Sediul pieței

        Craiova , Str. Calea București , nr. 77

    3.Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia

       Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 19/ 27.03.1995

 

 

 

Capitolul II

 

TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

1.Tipul pieței

           Piață agroalimentară

 2.Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează

            Piața Centrală dispune de  structuri de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor din lapte, cărnii și produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate , peștelui, florilor inclusiv  artificiale și a articolelor de uz gospodăresc  realizată de mica industrie sau de micii meșteșugari.

 3.Periodicitatea pieței

            Piață permanentă

 4.Orarul de funcționare al pieței

               pe perioada 01.04 – 31.10.

-               -luni  - vineri 06. 00 – 21.00

-               -sâmbăt㠖 duminică 06.00 –15.00

               pe perioada  01.11 –31.03.

-                -luni – vineri  06.00 – 20.00

            -sâmbăt㠖 duminică 06.00 – 15.00

  5. Programul de acces în piață al mijloacelor de transport pentru aprovizionare cu   marfă

-                 -04.00 – 09.00 ; 13.00 – 15.00 ; 17.00 – 21.00

·       timpul de staționare în piață pentru încărcare – descărcare mărfuri este de 30 minute

 

Capitolul III

 

PLANUL PIEȚEI

 

1.Căi principale de acces

·        la sud –str. Calea București

·        la Nord –str. Vasile Alecsandri

1.      la Est –str. Frații Golești

·        la Vest-str. N. Bălcescu

2.Spații de parcare

Piața Centrală dispune de o parcare proprie amplasată în partea de N a Pieței.

3.Sectorizarea platoului pieței pe specific de produse comercializate

Piața este sectorizată  astfel:

-         producători agricoli

-           comercianți ( S.C., A.F., P.F. )

-         produse de uz gospodăresc

-         produse alimentare preambalate 

-         produse nealimentare

-         fructe

-         lapte și preparate din lapte

4.Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare

Piața Centrală dispune de următoarele căi de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare  :

·        Două căi de acces din str. Calea București

·        Două căi de acces din str. N. Bălcescu

·        Cale de acces din str. V. Alecsandri

5.Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare , nealimentare și de alimentație publică

Structurile de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare , nealimentare și de alimentație publică  sunt amplasate în jurul platourilor   Pieței Centrale

6. Amplasarea halelor

Piața Centrală dispune de :

·        hală de carne –în partea de N-E a pieței

·        hală de produse lactate –în partea de N. a pieței

7.Localizarea cântarelor  pieței și a celorlalte servicii oferite

           Cântarele de control ale pieței sunt amplasate în Platoul Mare .

Spațiul  de închiriere a cântarelor ( magazia cântare) este amplasat în partea de N a pieței, la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor  și Târgurilor .

          Grupul  sanitar este amplasat în partea de N  - E a pieței.

            Poliția Pieței, Birou Administrativ, Punct sanitar- veterinar sunt amplasate in partea de N a pieței , iar personalul pentru salubrizare,casierii încasatori, personal pentru întreținere și reparație se află in partea de N-V a pieței

8.Localizarea rețelei electrice , rețelei de apă și de canalizare , precum și a racordurilor de branșare a utilităților pieței

Platourile agroalimentare, spațiile comerciale perimetrale, hala de carne și cea de produse lactate sunt prevăzute cu rețele electrice pentru iluminat, rețea de apă și canalizare și  rețea de gaze.

9. Spațiile de depozitare a deșeurilor

 Deșeurile se depozitează pe platforma de gunoi ce se află amplasată  în partea de V a pieței

Capitolul IV

 

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI ȘI A PLATOULUI

 

1.Suprafața totală a Pieței Centrale

a)     29.284,50 mp

2.Suprafața totală a platoului ,

 Piața Centrală dispune de două platouri agroalimentare având o suprafață totală de 5480 mp.

3.Materialul  din care este realizat pavimentul platoului

Pavimentul ambelor platouri  este realizat  din pardoseală industrială în câmp continuu de tip metop.

4.Enumerarea sectoarelor existente în piață destinate desfacerii de produse , precum și numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector

În Piața Centrală ,  sectorizarea este făcută astfel:

·        Platoul mare are un număr de 624 mese destinate comercializării produselor agroalimentare de căre    comercianți și  producători agricoli

·        Platoul mic are un număr de 115 mese, destinate comercializării  produselor de către producătorii agricoli, a semințelor , a mierii,iar sâmbata și duminică a peștilor și a animalelor exotice.

·        Hala pentru comercializarea produselor lactate dispune de un număr de  109 mese

·        Hala de carne  dispune de un număr de 9 boxe destinate comercializării produselor din carne  .

5.Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieței , materialul din care este realizat , mărimea , etc.

 Mobilierul utilizat în piață -  mese beton  mozaicat cu o lungime de un metru pentru platourile agroalimentare și mese placate cu faianță pentru sectorul lactate.

Capitolul V

 

SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 

1.Tipul serviciului oferit  de administratorul  pieței

Administratorul pieței creează un cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, în condiții optime, potrivit legii.

2.Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței

-spații pentru depozitarea mărfurilor și a ambalajelor

-spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție

-locuri pentru amplasarea cântarelor de control

-bazine pentru spălarea legumelor și fructelor

-fântâni cu jeturi de apă potabilă amplasate în interiorul platourilor și în exteriorul acestora

-birou administrativ

-spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie

-locuri de parcare

-punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitățile comerciale

-punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI

-wc  public

3.Piața este racordată la rețelele  electrice de apă și canal    și la rețeua   de gaze a  orașului

 

Capitolul VI

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

Drepturile utilizatorilor pieței:

 

·        Administratorul și utilizatorii sunt obligați să respecte prevederile Regulamentului de piață.

·        să se poate informa facil asupra tarifelor practicate în piață

·        producătorii agricoli au posibilitatea de a închiria de la Administrația Pieței cântare verificate metrologic și echipamente de protecție  și lucru în funcție de natura mărfurilor comercializate.

·        au dreptul la acces gratuit la cântarul de 30 kg

·        au dreptul să practice prețurile pe care le consideră optime pentru măfurile pe care le comercializează

·        au drept de acces la toate serviciile oferite de administrația pieței

·        să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței

Obligațiile utilizatorilor pieței

·        afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare

·        respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor

·        etalarea instrumentelor de măsură.

·        folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic

·        inscripționarea denumirii persoanelor juridice (persoanei fizice autorizate sau asociaței familiale )   la loc vizibil , ușor de citit , care să nu poată fi ștearsă

·        menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia

·        transportarea gunoiului la locurile special amenajate în partea de N- V a pieței , ori de câte ori este cazul

·        să nu expună  și să comercializeze mărfurile  în afară locului de vânzare alocat

·        să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers

·        nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia.

·      Accesul în piață și comercializarea produselor de către producători particulari se face numai în baza certificatului de producător, de către  titular sau persoanele menționate în certificat, conform legii.

·        Comercializarea produselor în Piața Centrală se va face numai pe mobilierul pus la dispoziție în acest scop de către Serviciul Public Administrația Piețelor sau agreat de acesta.

·        Este interzisă vânzarea produselor, pe trotuare, căi  de acces  sau pe spațiile dintre rândurile de mese.

·        Este interzisă introducerea pe platforma Pieței Centrale și/ sau depozitarea pe timp de noapte a unor obiecte care nu aparțin dotării Administrației Piețelor , cum ar fi:  mese improvizate și scaune legate cu lanțuri, lăzi, umbrele pentru mese, etc.

·        Se interzice curățirea și defolierea produselor agroalimentare pe platforma pieței. Producătorii, comercianții și prestatorii de servicii au obligația de a păstra curățenia în perimetrul în care își desfășoară activitatea, prin strângerea și depozitarea resturilor în containerele din dotarea piețelor.

·        Este interzisă depozitarea gunoiului , resturilor menajere, etc.de către agenții economici ce-și desfășoară activitatea în afara platourilor agroalimentare.

·        Este interzisă comercializarea și consumul de băuturi alcoolice, pe platforma pieței, în alte locuri decât cele special amenajate.

·        Nu este permisă comercializarea pe platforma Pieței Centrale a animalelor vii, ce fac obiectul vânzării în târguri, ca de exemplu: purcei, miei,iezi, etc.

·        Este interzisă vânzarea în Piața Centrală a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, precnm și a armelor de foc și a muniției.

·        Este interzisă aprinderea focului pe platforma sau în jurul pieței, precum și în/lângă containerele aparținînd Serviciului Public Administrația Piețelor.

·      Este interzisă staționarea autovehiculelor de orice tip în afara zonelor de parcare, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu excepția timpului legal de încărcare  - descărcare a mărfurilor, respectiv 30 minute și cu respectarea  programului, stabilit pentru accesul în piață.

·        Comercianții și producătorii particulari  au obligația de a nu muta, modifica, degrada sau distruge mijloacele fixe sau obiectele de inventar care aparțin Administrației Piețelor

·        Toți utilizatorii Pieței Centrale au obligația să prezinte cu ocazia controalelor efectuate documentele legale de comercializare, precum și chitanțele privind plata taxelor încasate de Serviciul Public Administrația Piețelor .

·        Plata taxelor se va face la intrarea în piață către taxatorii de piață, cu excepția celor cu abonament.

·        Comercianții și producătorii particulari  sunt obligați să aibă o comportare civilizată față de personalul Administrației Piețelor și să nu- l obstrucționeze în luarea măsurilor privind aplicarea legislației în vigoare.

Capitolul VII
Drepturile și obligațiile administratorului  pieței

·        elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței  și îl supune spre avizare autorităților publice locale

·        verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător /comerciant , conform prevederile legale și nu permite accesul altor comercianți.

·        completarea diagramei se va face de administratorul pieței în momentul ocupării locului din piață.

·        verifică dacă utilizatorii pieței au afișat numele și sediul social

·        afișează la loc vizibil și în mod lizibil Regulamentul –cadru  , orarul de funcționare , precum și tarifele  practicate în piață.

·        spijină organele de control autorizate

·        nu admite în piață un nr. de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor  și  asigură afișarea acestora în condițiile legii.

·        asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților    în ordinea solicitărilor

·        controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietate a utilizatorilor pieței ,sunt verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu.

·        asigură verificarea periodică , din punct de vedere metrologic ,a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței.

·        asigură un număr de cântare în stare de funcționare  egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor , fructelor , cerealelor și semințelor.

·        asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor

·        asigură salubrizarea pieței zilnic sau ori de câte ori e nevoie

·        asigură , în mod gratuit , funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire , necesară mărfurilor vândute în cantitate mai mare

·        asigură afișarea taloanelor de indentificare și completarea registrelor de                                                 evidență a producătorilor individuali sau a comercianților , în condițiile legii.

·        asigură aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecție și control

·         asigură și urmărește respectarea zonării pieței, conform dispozițiilor în vigoare.

·        asigură ordinea  și când este  cazul , solicită  sprijinul organelor de control abilitate,  pentru respectarea prevederilor legale  și prezentului Regulament.

·         Instituțiile cu atribuții de control , competente,  conform legislației în vigoare, vor verifica la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul cadru.

 

CAPITOLUL VIII

 

ORGANIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE COMERȚ

 

·        Activitățiile de comerț din Piața Centrală se realizează numai în spațiile sectorizate la solicitarea fiecărui comerciant sau producător conform anexei la prezentul  regulament .

·        Pentru a  desfășura activitatea de comerț în piață, toți utilizatorii au obligația de a obține toate avizele și autorizațiile necesare , conform obiectului de activitate și a prevederilor legislației în vigoare.

·        Agenții comerciali pot comercializa produse agroalimentare numai cu acordul Administrației Piețelor, cu plată anticipată a taxelor pe bază de abonament.

·        Eliberarea abonamentelor și rezervarea meselor și tonetelor se face   în ordinea solicitărilor și a efectuării plăților . 

·        Abonamentele se eliberează începând cu data de 25, până în ultima zi a luni în curs pentru luna următoare. 

·        Se pot elibera abonamente și pentru o perioadă mai mică de o lună de zile, de regulă pentru perioade de 10 -15 zile lucrătoare.

·        După expirarea termenului de valabilitate a abonamentului agentul economic are dreptul să comercializeze produse,  numai dacă    își achită taxa pentru perioada următoare.

·        Numărul maxim de locuri de vânzare, ce se pot atribui, este de patru mese ( 4 mp) pentru societăți comerciale, A.F. și două mese ( 2 mp) pentru P.F.I. astfel încât să nu se depășească 30% din numărul total de locuri de vânzare a platoului pieței.

·        În situația în care gradul de ocupare al pieței  este redus se pot acorda mese în plus către S.C. și A.F., cu condiția să se facă dovada angajării de vânzători cu contracte de muncă.

·        Nu se eliberează abonamente pentru agenții economici care au datorii, neachitate în termen, față de Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor.

·        Nu este permis accesul în piață pentru exercitarea activității de comercializare a produselor agroalimentare, a persoanelor care nu fac dovada calității de producător sau comerciant.

·        Repartizarea spațiilor și  ocuparea meselor se face în ordinea sosirii producătorilor agricoli  , în funcție de limita locurilor disponibile, totodată făcându-se  și taxarea de către casierii încasatori în concordanță cu prevederile legale și Hotărârile Consiliului Local Municipal  Craiova.

·        La data închirierii  locului de vânzare administratorul pieței este obligat să înscrie în registru de evidență ,special înființat, datele de indentificare a persoanelor fizice sau juridice care au  închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată , precum și data , seria și numărul chitanței.

·        Administratorul va afișa la loc vizibil, pentru fiecare punct de vânzare , talonul de indentificare a producătorului agricol sau, după caz , a comerciantului persoană fizică sau juridică .

·        Casierii încasatori vor completa zilnic diagramele pe care le au la dispoziție din care rezultă gradul de ocupare al  piețelor și raportul zilnic privind încasarea taxelor.

·        Mesele din piață sunt dotate cu suporți metalici pentru afișarea taloanelor de indentificare a producătorilor agricoli și a comercianților.

·          Persoanele   fizice sau juridice  care doresc rezervarea unei mese pe perioadă determinată  în piață , vor depune o cerere la  care vor  anexa documentele legale de comercializare ( certificat de producător , autorizație ) în vederea eliberării unui abonament scris, pentrui rezervarea mesei solicitate, urmând ca în cazul eliberării  acestuia, să plătească taxa lunară  anticipată, stabilită prin H.C.L.M.

·        Rezervarea este valabilă pe toată perioada,  prevăzută în abonament , cu respectarea programului pieței.

·        Este interzisă subînchirierea sau utilizarea, chiar parțială, a locului rezervat de către o terță persoană.

·        Este interzisă comercializarea în piață a produselor de orice natură, rezultate din  exercitarea unei activități  autorizate   fără aviz scris  și autorizație din partea Primăriei. Acestea trebuie  prezentate în original Administrației Pieței pentru verificare.

·        Agenții economici și producătorii agricoli care comercializează legume și fructe și nu au în dotare aparate de cântărit electronice , vor utiliza numai aparate de cântărit ale Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor.

·        Zilnic, utilizatorii ( comercianții, producătorii agricoli)  au obligația să asigure, în permanență, menținerea  curățeniei  la locul de vânzare , iar stocurile de marfă  rămase nevândute la sfârșitul zilei și box paleții se așează pe mese, pentru a se efectua spălarea pardoselelor în condiții corespunzătoare.

 

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

 

            Prezentul regulament va fi adus la cunoștiința publică, prin afișare, în incinta Pieței Municipiului Craiova.

            Nerespectarea prezentului Regulament de către Conducerea Administrației Piețelor sau personalul de execuție al acestuia, atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravențională  sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

            Nerespectarea prezentului Regulament de către utilizatorii piețelor atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit

prevederilor legale, precum și pierderea dreptului de comercializare a produselor agroalimentare în Piața Centrală.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

cons. jur. Lucian MINCU