CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA  NR. 198

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2003;

    Având în vedere referatul nr. 2417/2003 prin care se propune modificarea H.C.L. nr.82/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru protecţia consumatorilor din municipiul Craiova;

    În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată prin Legea nr.37/2002;

    În temeiul art. 38 lit. i şi art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.   Se modifică Hotărârea nr.82/2003 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin completare cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

               “Agenţii economici şi producătorii particulari care comercializează legume şi fructe în pieţele municipiului Craiova şi nu au în dotare aparate de cântărit electronice, vor utiliza numai aparate de cântărit ale S.P.Administraţia Pieţelor şi Târgurilor”

Art.2.     Direcţia Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară şi  Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

    C-tin BĂDUCĂ CÂMPEANU

Nicoleta MIULESCU