CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

HOTĂRÂREA  NR. 199

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2003;

    Având în vedere referatul nr. 43/2003 prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru protecţia consumatorilor din municipiul Craiova;

    În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, modificată prin O.G. nr.58/2000, aprobată prin Legea nr.37/2002 şi Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

    Potrivit O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

    În temeiul art. 38 lit. i, w şi art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.   Se aprobă aprovizionarea unităţilor comerciale din municipiul Craiova, numai între orele 21 – 7,00, indiferent de capacitatea mijlocului de transport şi perisabilitatea mărfii, excepţie făcând unităţile care au spaţiu de parcare privat.

Art.2.     Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează de către împuterniciţii Primarului, cu amendă, potrivit legislaţiei în vigoare privind  ordinea şi liniştea publică.

Art.3.     Direcţia Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară şi   Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

    C-tin BĂDUCĂ CÂMPEANU

Nicoleta MIULESCU