CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA         

HOTĂRÂREA NR. 255

 

 

Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2003;

          Având în vedere referatul nr. 139/2003 prin care se propune aprobarea Regulamentului de stabilire și constatarea contravențiilor în materie de gospodărire comunală în municipiul Craiova.

          Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

          În temeiul art. 38, lit. f, r         și art. 46  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprob㠓Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2.  Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economico Financiară, Direcția Urbanism și Direcția Tehnică Investiții, Patrimoniu și Gospodărie Comunală și R.A.A.D.P.F.L. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

       Valerian CONSTANTIN

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

REGULAMENT

privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, conform O.G. nr.21/2002

 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE

 

 

          Art.1 Asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul municipiului Craiova, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă, constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici,  altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.

 

 

CAPITOLUL I

Activități edilitar-gospodărești

 

 

Art.1.1 Instituțiile publice, agenții economici și celelalte persoane juridice au obligația să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și alte lucrări specifice, să asigure repararea și spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor, spălarea, curățirea și zugrăvirea periodică a acestora.

Art.1.2 Cetățenii și persoanele juridice au obligația să asigure întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a incintelor, curților și împrejurimilor, curățirea, tencuirea și zugrăvirea periodică a construcțiilor amplasate la frontul străzii.

Art.1.3 Asociațiile de proprietari au obligația să ia măsuri pentru repararea, întreținerea și zugrăvirea clădirilor, repararea și buna întreținere a instalațiilor aferente imobilelor.

Art.1.4 Proprietarii de imobil au obligația să afișeze la loc vizibil numărul imobilului, al blocului și al scării.

Art.1.5 La intrarea în fiecare scară de bloc trebuie să existe, prin grija asociației de proprietari sau locatari, un tabel cu toți proprietarii sau chiriașii precum și numărul de persoane din fiecare apartament de pe scara respectivă; un grafic cu orele de odihnă, când sunt interzise activitățile care pot deranja liniștea și odihna locatarilor, conform hotărârii asociației.

Art.1.6 Persoanele care solicită autorizații de construcție au obligația să respecte prevederile legale privind normele de executare a construcțiilor, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate și să finalizeze lucrările în condițiile și la termenele stabilite în autorizațiile obținute.

Art.1.7 După încheierea sau întreruperea lucrărilor în condițiile legii a unor lucrări autorizate sau pentru intervenții de urgență care afectează suprafețe aparținând domeniului public - străzi, trotuare, parcări, zone verzi - cei care au efectuat lucrările sau, după caz, beneficiarii lor au obligația să asigure curățenia, refacerea și readucerea suprafețelor respective la starea inițială de îndată, în funcție de specificul lucrării.

Art.1.8 Persoanele care execută lucrări de construcții au obligația să ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor, prin semnalizarea corespunzătoare, împrejmuirea perimetrelor expuse pericolelor și avertizarea trecătorilor.

Art.1.9 Panourile publicitare pot fi amplasate pe clădiri numai cu acordul proprietarilor și dacă nu pun în pericol siguranța clădirii, buna funcționare a instalațiilor ei, confortul și siguranța locatarilor și a trecătorilor.

Art.1.10 Este interzisă transportarea cu liftul a deșeurilor rezultate de la lucrările de amenajare în apartamente și a materialelor și substanțelor periculoase.

Art.1.11 Este interzisă folosirea abuzivă a părților comune ale clădirilor, depozitarea în boxe, subsoluri și alte încăperi a substanțelor chimice, inflamabile și explozive sau a materialelor care să împiedice accesul la instalațiile clădirii.

Art.1.12 Este interzisă executarea de lucrări sau intervenții la rețeaua tehnico – edilitară  fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova,  împrejmuirea sau rezervarea fără autorizație a unor suprafețe aparținând domeniului public.

Art.1.13 Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate sau administrare clădiri ce nu mai prezintă siguranță în exploatare, au obligația să ia măsurile care se impun pentru consolidarea sau demolarea acestora, iar până la executarea lucrărilor de consolidare sau demolare, să le împrejmuiască și să avertizeze trecătorii în legătură cu pericolele la care se expun, circulând sau staționând în apropierea lor.

Art.1.14 Instituțiile publice, agenții economici, celelalte persoane juridice și cetățenii au obligația să îndepărteze, cu promptitudine, gheața și zăpada de pe porțiunile de trotuar din dreptul imobilelor în care locuiesc, sau își desfășoară activitatea. Zăpada sau gheața se depune pe carosabil, lângă bordură, fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare.

 

 

                 

 

CAPITOLUL II

Transportul public local

 

Art.2.1 Persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice au obligația să respecte prevederile legale privind radierea acestora, scăderea de la impunere și predarea către centrele de colectare a materialelor refolosibile. În cazul abandonării lor pe domeniul public sunt aplicabile prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.                

Art.2.2 Este interzisă staționarea vehiculelor de transport marfă sau călători, cu masa totală mai mare de 3,5 t  pe domeniul public al municipiului Craiova  în alte locuri  decât cele special destinate acestui scop, cu excepția cazurilor când se face aprovizionarea unităților socio-economice cu condiția respectării H.C.L. nr. 199/2003 privind autorizarea pentru liber acces.

Art.2.3 Este interzisă spălarea, vopsirea sau repararea autovehiculelor pe zonele verzi, locurile de joacă, străzi, baze sportive sau în apropierea fântânilor publice, a lacurilor și apelor curgătoare.

Art.2.4 Deținătorii de autovehicule au obligația să asigure respectarea de către acestea a condițiilor tehnice prevăzute în reglementările privind protecția mediului și să respecte restricțiile de circulație impuse de autoritățile administrației publice locale în perioadele și pentru zonele cu risc de poluare ridicat.

Art.2.5 Operatorii de transport în comun, autorizați să funcționeze pe raza municipiului Craiova sunt obligați:

          a) să utilizeze numai autovehicule destinate transportului public de persoane corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu revizia tehnică periodică efectuată în termen, care să ofere siguranță și confort pasagerilor, să nu polueze mediul cu gaze de evacuare din eșapament, carburanți sau lubrifianți;

          b) să afișeze, în fiecare stație, graficele de circulație, frecvența de circulație a mijloacelor de transport și traseele deservite de acestea;

          c) să afișeze în partea din față a autovehiculului numărul, capetele traseului și minim o stație de pe traseu, iar pe partea lateral dreaptă și spate numărul traseului;

d) să afișeze în interiorul pavilionului schema traseului și legăturile cu alte trasee deservite de respectivul operator de transport;

          e) să prevadă, pentru fiecare mijloc de transport pus în circulație, locuri rezervate pentru persoanele cu handicap și pentru femeile însărcinate sau care circulă însoțite de copii sugari;

          f) să asigure curățenia fiecărui mijloc de transport înaintea plecării în cursă și să asigure buna funcționare a aparatelor de compostare a biletelor;

          g) să asigure puncte de vânzare a biletelor în fiecare stație de pe traseu sau posibilitatea procurării acestora în mijlocul de transport.

Art.2.6 Conducătorii mijloacelor de transport în comun și însoțitorii acestora sunt obligați:

a) să respecte, cu strictețe, graficele de circulație, frecvența de circulație și traseele aprobate, să nu permită urcarea sau coborârea călătorilor decât în stațiile aprobate, cu excepția cazurilor de forță majoră;

          b) să interzică accesul, în mijloacele de transport, cerșetorilor, muzicanților, persoanelor în stare de ebrietate sau însoțite de animale, bagaje voluminoase, încărcături periculoase sau urât mirositoare;

          c) să ia măsuri pentru debarcarea călătorilor care tulbură liniștea celorlalți călători sau care nu respectă condițiile de la litera b);

          d) să interzică accesul călătorilor în cabină, să nu angajeze discuții cu călătorii, să difuzeze, de regulă, programe preluate de la posturi de radio care se bucură de audiența publicului și să nu promoveze subcultura (melodii cu texte indecente, manele etc.);

          e) să aibă o ținută decentă și un comportament civilizat în relațiile cu călătorii și cu ceilalți participanți la trafic;

          f) să elibereze contra cost bilete valabile pentru călătorie;

Art.2.7 Persoanele care circulă cu mijloace de transport în comun, sunt obligate:

          a) să utilizeze mijloacele de transport public numai dacă posedă legitimație de călătorie valabilă;

          b) să urce în mijloacele de transport, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, fără animale, fără bagaje voluminoase sau urât mirositoare, fără materiale sau substanțe periculoase;

          c) să aibă o ținută decentă, un comportament civilizat în relațiile cu ceilalți călători, să nu cerșească, să nu tulbure liniștea călătorilor, să nu distragă atenția conducătorului auto;

          d) să urce sau să coboare din mijloacele de transport decât în stații, când mijloacele de transport sunt oprite;

          e) să prezinte la control, la cererea persoanelor autorizate, biletele, abonamentele sau legitimațiile pe baza cărora circulă cu mijloacele de transport public;

          f) în caz de accidente sau alte evenimente nedorite, să acorde ajutor persoanelor rănite sau care au nevoie de ajutor pentru a se salva, să ajute organele de ordine în restabilirea ordinii;

          g) să nu abandoneze, în mijloacele de transport sau în stații, bagaje, resturi alimentare sau alte obiecte, să nu distrugă sau să deterioreze mijloacele de transport, mobilierul sau accesoriile acestora, inclusiv prin aplicarea de înscrisuri, desene etc.

          Art. 2.8.  Se interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală în zona A a municipiului Craiova, delimitată de străzile: Bvd. Dacia – Bvd. Decebal – Caracal – Corneliu Coposu – Bvd. 1 Mai – Bvd. Știrbei-vod㠖 Râului – Brestei – Pelendava.  Vehiculele cu tracțiune animală vor folosi cu precădere arterele de centură ale municipiului: str. Râului, str. Brestei, str. Pelendava, bvd. Dacia, Bvd. Decebal, str. Corneliu Coposu, bvd. N. Romanescu, accesul în zona A a municipiului Craiova fiind permisă doar pentru situațiile de deplasare înspre și dinspre domiciliile proprietarilor acestora.

Art. 2.9 Se interzice efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale speciale în convenție sau neregulate, instituirea de stații urcare-coborâre pe teritoriul municipiului Craiova fără avizul comisiei de circulație precum și nerespectarea traseului stabilit în condițiile legii;

 

 

 

CAPITOLUL III

Întreținerea și repararea străzilor

 

Art.3.1 Este interzisă distrugerea îmbrăcăminții părții carosabile și a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport sau utilaje neadecvate sau din care se scurg substanțe, materiale, produse etc.  

Art.3.2 Este interzisă executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate, rezervarea locurilor de parcare pe carosabil și pe domeniul public fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova , semnalizarea cu un alt fel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate, oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap marcate și semnalizate corespunzător.

Art.3.3 Este interzisă organizarea de curse neautorizate de autovehicule, folosirea abuzivă a claxoanelor și sistemelor de alarmă.

Art.3.4 Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală în zona delimitată și prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul regulament.

Art.3.5 Este interzisă distrugerea, mutarea sau împiedicarea vizibilității semnelor de circulație, a indicatoarelor rutiere, a plăcuțelor cu denumirea străzilor sau numărul imobilului.

 

CAPITOLUL IV

A - Protecția sanitară publică în piețele și târgul din Craiova

 

Art.4.1 Administrația Piețelor are următoarele obligații:

a)                 să încheie cu societățile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deșeurilor și să urmărească respectarea riguroasă a  graficelor de ridicare a deșeurilor

b)                să stabilească reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfășoară activități comerciale privind păstrarea ordinii și curățeniei și să le aducă la cunoștință aceste reguli;

c)                 să asigure căi de acces pentru mijloacele de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea sau intervențiile în caz de urgență;

d)                să asigure în fiecare piață prezența unui număr suficient de angajați și de oameni de ordine care să supravegheze respectarea regulilor stabilite pentru desfășurarea unui comerț civilizat și pentru menținerea ordinei;

e)                să pună la dispoziția comercianților cântare verificate și omologate din punct de vedere metrologic;

f)                   să asigure sectorizarea piețelor pe categorii de produse și să asigure în fiecare sector condițiile specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru un comerț civilizat;

g)      să încaseze taxele de la toți comercianții, să elibereze chitanțe;

h)      să asigure puncte pentru colectarea deșeurilor refolosibile, a celor biodegradabile și a ambalajelor;

i)        să permită comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica proveniența mărfii și calitatea acesteia.

Art.4.2 Este interzisă comercializarea produselor agroalimentare pe trotuare și în alte locuri decât magazinele specializate și piețele agroalimentare.

Art.4.3 Toate persoanele care desfășoară activități comerciale în piețele agroalimentare sunt obligate:

a)                 să dețină și să prezinte la control documentele prin care să justifice proveniența produselor și că acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în cazul produselor pentru care legea prevede acest lucru;

b)                să respecte regulile stabilite de Administrația Piețelor privind curățenia și ordinea în piețe;

c)                 să permită accesul mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea și salubrizarea în piețe, intervențiile în caz de urgență;

d)                să dea dovadă de comportament civilizat în relațiile cu clienții și ceilalți comercianți din piață, să aibă o ținută decentă;

e)       să păstreze și să comercializeze produsele în condiții igienico-sanitare;

f)                   să cântărească corect produsele comercializate și să permită clienților să verifice dacă produsele au fost cântărite exact;

g)                să folosească numai cântare verificate, omologate și înregistrate la Administrația Piețelor;

h)                 să achite taxele stabilite de Administrația Piețelor pentru produsele pe care le comercializează, să păstreze chitanțele până la plecarea din piață și să le prezinte la control;

i)      să ridice marfa nevândută șI să depoziteze ambalajele și alte obiecte în numai în locuri special amenajate.

Art.4.4 Comercializarea animalelor și a păsărilor vii este permisă numai în piețele, târgurile, oboarele sau sectoarele acestora stabilite de Administrația Piețelor și cu respectarea reglementărilor sanitar - veterinare privind prevenirea răspândirii epizootiilor, iar sacrificarea animalelor este permisă numai în incinta punctelor de sacrificare special amenajate și sub supravegherea medicului veterinar.

 

 

B – Protecția sanitară în locurile publice

 

Art.4.5 Organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care se desfășoară în săli de spectacole, cinematografe, săli de sport, stadioane au următoarele obligații:

          a) să permită accesul unui număr cel mult egal de spectatori cu capacitatea sălii sau stadionului;

          b) să permită accesul permanent la ușile și căile de evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de urgență, să ia măsuri rapide de localizare a incendiilor și de limitare a efectelor altor accidente;

          c) să asigure prezența, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care cunoaște planurile de evacuare, pentru a asigura evacuarea în condiții de siguranță a spectatorilor, în caz de incendiu sau alte evenimente nedorite;

          d) să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de altă natură, care pot periclita viața și integritatea corporală a celor care le folosesc, sau a altor persoane;

          e) să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente și să evacueze de îndată persoanele care perturbă desfășurarea spectacolului sau manifestării;

f) să pună în vânzare biletele și să permită accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomerație sau dezordine;

g) să asigure buna funcționare a instalațiilor de lumini, sonorizare, aerisire, încălzire, pentru ca spectatorii să poată urmării în cele mai bune condiții spectacolul sau întrecerea sportivă;

          h) imediat după încheierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curățeniei și repararea pagubelor produse, astfel încât sala sau stadionul să fie permanent gata pentru organizarea unei noi manifestări;

          i) să asigure igienizarea și buna funcționare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în conformitate cu reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie corelat cu capacitatea sălii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare;

          j) să respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat; să indice aceste locuri în mod vizibil.

Art.4.6 Persoanele care participă, în calitate de spectatori, la manifestări culturale și sportive, organizate în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, stadioane, sunt obligate:

          a) să intre în sală sau stadion numai pe bază de bilet, abonament sau invitație, cu excepția cazurilor când intrarea este liberă;

          b) să păstreze ordinea și curățenia în sală sau stadion, să aibă o ținută decentă și un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în izolarea și evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstreze calmul și ordinea la intrarea și ieșirea în caz de urgență, să respecte regulile de prevenire și stingere a incendiilor;

          c) să fumeze numai în locurile permise, amenajate și indicate în mod vizibil;

          d) să nu introducă în sală sau stadion băuturi alcoolice, materiale sau substanțe periculoase.

         

 

CAPITOLUL V

Canalizare, alimentare cu apă și epurarea apelor uzate

 

Art.5.1 Instituțiile publice, agenții economici, celelalte persoane juridice și persoanele fizice, au următoarele obligații:

          a) să monteze numai contoare agreate de Regia Autonomă de Apă, instalate de persoane autorizate, să ia măsuri pentru a le proteja împotriva furtului, deteriorării sau înregistrării eronate a consumului;

          b) să permită persoanelor autorizate să verifice integritatea aparatelor și corectitudinea citirilor comunicate;

          c) să înlocuiască în procesul de producție apa potabilă cu apa industrială acolo unde procesul de producție o permite și există surse;

          d) să mențină în stare de funcționare bazinele proprii de acumulare și stațiile de repompare a apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu.

          e) să mențină în stare corespunzătoare de funcționare decantoarele, separatoarele de grăsimi la spălătorii auto și stațiile de epurare;

          f) să întrețină instalațiile interioare de apă și canalizare din clădirile pe care le dețin la parametrii de funcționare.

 Art.5.2 Este interzisă punerea în consum, ca apă potabilă, a apei care nu corespunde din punct de vedere microbiologic și al impurităților reglementărilor sanitare în vigoare. La toate sursele de apă nepotabilă de pe raza municipiului Craiova, inclusiv cele aparținând agenților economici și instituțiilor publice, este obligatoriu să se specifice faptul că acesta nu poate fi folosită pentru băut sau prepararea hranei.

Art.5.3 Este interzisă racordarea ilegală la rețelele de apă, deteriorarea aparatelor de măsură și control sau a sigiliilor acestora, distrugerea sau furtul capacelor, ramelor metalice și a grătarelor de la rețelele de apă și canalizare.

Art.5.4 Este  interzisă ridicarea construcțiilor de orice fel pe rețelele de apă, canalizare  sau termoficare și împiedicarea reprezentanților regiilor de specialitate să efectueze lucrări de reparații sau modernizare la aceste rețele.

Art.5.5 Atunci când ridicarea unor construcții sau efectuarea unor investiții autorizate determină devierea rețelelor de apă, canalizare sau termoficare, costurile operațiunilor de deviere vor fi suportate integral de către beneficiarii investițiilor.

          Art.5.6 Este interzisă deteriorarea racordurilor, robineților, branșamentelor la instalațiile de distribuire a apei și a rețelei de canalizare.

          Art.5.7 Este interzisă:

          a) manevrarea neautorizată  a vanelor și robineților din căminele de manevră precum și folosirea hidranților publici de personal neautorizat;

          b) folosirea apei potabile din cișmele, puțuri, fântâni publice și bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea mașinilor și altor materiale, indiferent de natura acestora;

          c) deteriorarea fântânilor cu picior și a cișmelor de băut apă, cât și a fântânilor de apă și a gurilor de scurgere la canalizare;

          e) deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public.

          Art.5.8 Operatorii de servicii au obligația de a menține în stare de funcționare (desfundări, reparații, completări) gurile de scurgere și canalele de vizitare de pe domeniul public.

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Salubrizarea municipiului Craiova

 

Art.6.1 Agenții economici, instituțiile publice, celelalte persoane juridice au obligația:

a) să încheie contracte pentru ridicarea deșeurilor cu societățile autorizate de Consiliul Local Municipal să desfășoare  activități de salubritate pe raza municipiului Craiova; pentru deșeurile industriale și cele refolosibile se vor încheia contracte separate;

b) să mențină curățenia pe porțiunea de stradă, trotuar sau zone verzi din dreptul imobilelor din care își desfășoară activitatea;

c) să curețe suprafețele pe care au depozitat materiale de construcții, utilaje sau echipamente pentru efectuarea unor lucrări de construcții, reparații sau intervenții la rețeaua tehnico-edilitară, imediat ce au încheiat lucrările și să readucă suprafețele respective la starea inițială;

d) să amplaseze la punctele de lucru și la sediile unde își desfășoară activitatea recipiente pentru colectarea deșeurilor, corespunzător cu numărul de angajați, cantitățile și natura deșeurilor produse;

e) să ia măsuri pentru a preveni răspândirea accidentală de deșeuri sau mirosuri de la punctele de lucru sau locurile unde își desfășoară activitatea;

f) să asigure curățirea de noroi, materiale de construcții, carburanți sau alte reziduuri a mijloacelor de transport și utilajelor a punctelor de lucru, înainte de intrarea lor pe drumurile publice modernizate;

g) să folosească puntele amenajate pentru gunoi menajer conform destinației fără a depozita materiale rezultate din demolări, construcții și să nu desființeze abuziv platformele de gunoi;

h) să efectueze precolectarea primară a rezidurilor menajere în recipiente adecvate la platformele de gunoi care au dotările necesare;

i) să permită accesul la căile de acces la locul destinat amplasării recipienților pentru colectarea gunoiului menajer.

Art.6.2 Persoanele fizice sunt obligate:

a) să încheie contracte pentru ridicarea deșeurilor menajere cu societățile autorizate de Consiliul Local Municipal să desfășoare activități pe raza municipiului Craiova; pentru persoanele care fac parte din asociații de proprietari, obligația revine asociației; pentru ridicarea deșeurilor de altă natură decât menajeră se vor încheia contracte separate;

b) să depoziteze deșeurile decât în locurile special amenajate pentru colectarea acestora;

c) să ardă și să depoziteze în locuri special amenajate deșeurile rezultate din întreținerea zonelor verzi sau din alte activități;

d) să transporte deșeurile menajere la punctele de colectarea numai în pungi sau saci închiși, fiind interzis transportul acestora în recipiente deschise;

Art.6.3 Este interzis transportul deșeurilor menajare, stradale și industriale de la punctele de colectare la locul de depozitare în mijloace de transport deschise.

Art.6.4 Societățile de salubritate autorizate de Consiliul Local Municipal să acționeze pe raza municipiului Craiova sunt obligate ca în sectoarele din oraș pe care le administrează să monteze de-a lungul străzilor și în toate locurile publice un număr suficient de coșuri pentru colectarea deșeurilor. Coșurile trebuie să fie confecționate din materiale rezistente la intemperii, să nu permită scurgerea deșeurilor și să poate fi golite și curățite cu ușurință. Golirea coșurilor se va face cel puțin o dată pe zi.

Art.6.5 Toate platformele amenajate pentru colectarea deșeurilor de la asociațiile de proprietari trebuie să fie împrejmuite, să dispună de sursă de apă și canalizare și de recipiente pentru colectarea deșeurilor refolosibile.

Art.6.6 Angajații societăților de salubritate sunt obligați să manipuleze cu atenție, recipientele pentru colectarea deșeurilor în timpul descărcării mijloacelor de transport pentru a evita deteriorarea acestora,  să ridice întreaga cantitate de deșeuri, să lase platforma și recipientele în stare perfectă de curățenie.

Art.6.7 Prestatorii de servicii publice au obligatia sa respecte cu strictete graficele de colectare si transport ale gunoiului menajer.

Art.6.8 Posesorii de animale au obligația să asigure curățirea imediată și ori de câte ori este nevoie a excrementelor de pe domeniul public.

Art. 6.9 Pe teritoriul Municipiului Craiova creșterea de pasari si animale este permisă numai conform legislației in vigoare.

 

 

CAPITOLUL VII

Asigurarea sănătății publice, întreținerea apelor de suprafață,

protecția monumentelor

 

Art. 7.1 Serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova au obligația:

a) să programeze, coordoneze și urmărească activitatea de combatere a rozătoarelor și insectelor vectoare de maladii și generatoare de disconfort, conform legislației în vigoare;

b) să informeze populația și să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de specialitate ale statului în caz de epidemii și situații de criză.

Art. 7.2 Proprietarii sau administratorii apelor de suprafață au obligația:

a) să asigure curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, decolmatarea acestora;

b) să asigure conservarea biodiversității speciilor de plante și animale valoroase care trăiesc în jurul apelor;

c) să planteze de-a lungul cursurilor de apă și pe malurile apelor stătătoare specii forestiere iubitoare de apă, valoroase din punct de vedere ornamental și oenologic.

 

 

CAPITOLUL VIII

Conservarea mediului și întreținerea zonelor verzi în municipiul Craiova

 

Art.8.1 (1) Toate construcțiile ridicate în mod abuziv pe zonele verzi aparținând domeniului public - chioșcuri, garaje, locuri de parcare împrejmuite, adăposturi pentru animale sau păsări, împrejmuiri metalice sau cu materiale de altă natură - vor fi desființate iar suprafețele ocupate cu aceste construcții vor fi redate destinației inițiale.

(2) Cheltuielile aferente dezafectării construcțiilor prevăzute la alin. (1) și refacerii zonelor verzi vor fi suportate de beneficiarii acestor construcții.

(3) În cazul bunurilor abandonate pe zonele verzi aparținând domeniului public se vor aplica prevederile HCL nr. 55/2001, cheltuielile pentru refacerea zonelor respective urmând a fi suportate de la bugetul local.

Art.8.2 (1) Pe zonele verzi aparținând domeniului public sunt interzise toate activitățile care duc la distrugerea acestora și la tulburarea liniștii publice - creșterea și sacrificarea animalelor, jocurile sportive, petrecerile, adunările publice etc.

(2) Sunt interzise, de asemenea, demontarea și repararea autovehiculelor, spălarea acestora sau a altor bunuri pe zona verde sau la fântânile publice, precum și păscutul animalelor, depozitarea deșeurilor sau altor materiale, abandonarea sau incinerarea cadavrelor de animale.

Art.8.3 (1) Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcții sau reparații la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele sau firmele care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, au obligația de a folosi cât mai puțin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate materialele și să refacă zonele verzi afectate.

(2) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1) impun tăierea unor arbori sau arbuști, cei care execută aceste lucrări, sau după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau arbuști.

(3) Măsura prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul când distanța de la instalațiile subterane urbane (cabluri electrice, țevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă, canalizare, termoficare) până la vegetația lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 m în cazul arborilor și 1,5 m în cazul arbuștilor.

Art.8.4 În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori și arbuști ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetație și talie mică, este interzisă. Plantarea pomilor fructiferi și a viței de vie este permisă numai dacă se adoptă forme de conducere decorative - bolți, pergole, garduri etc. - și nu urmăresc, în principal, un scop economic. Plantarea arbuștilor fructiferi - căpșun, coacăz, zmeur etc. - este de asemenea, interzisă, din aceleași considerente ca și pentru plantele legumicole.

Art.8.5 Tăierea totală sau parțială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii Serviciului Zone Verzi cin cadrul Primăriei Municipiului Craiova, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetățenilor.

Art.8.6 (1)Este interzisă distrugerea, în orice mod, a arborilor și arbuștilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale pentru culegerea fructelor, florilor sau alte organe vegetative. De asemenea, este interzisă ruperea sau tăierea florilor din zonele verzi aparținând domeniului public, tăiatul sau cositul ierbii de către alte persoane decât lucrătorii Serviciului Zone Verzi sau cele care se ocupă direct de întreținerea acestora.

(2) Este interzisă murdărirea sau disrtugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coșuri de gunoi, bănci, locuri de joacă pentru copii, jardiniere, statui, fântâni arteziene.

Art.8.7 (1) Este interzisă călcarea zonelor verzi sau traversarea lor cu autovehicule de orice fel sau cu biciclete.

(2) În zonele unde traficul intens de pietoni, într-o perioadă lungă de timp, a condus la crearea unor poteci în zonele verzi, se vor lua măsuri, după caz, pentru împiedicarea trecerii sau pentru întreruperea zonei verzi și devierea trecerii.

Art.8.8 (1) Este interzisă arderea, în interiorul orașului, a resturilor vegetale rezultate în urma lucrărilor de întreținere și igienizare a zonelor verzi - iarbă, frunze, ramuri, lăstari, tulpini etc.

(2) Interdicția de la alin. (1) se aplică și persoanelor care fac curățenie în curțile și grădinile proprii.

(3) Resturile vegetale și de altă natură rezultate la alin. (1) și (2) vor fi strânse și depozitate în locurile stabilite de comun acord cu Serviciul Public de Salubritate sau alți operatori autorizați de transport de gunoi, care au obligația să le transporte în afara orașului, în locuri amenajate pentru depozitarea deșeurilor urbane - Depozitul Ecologic.

Art.8.9 (1) Tăierea totală sau parțială a arborilor este permisă numai în cazurile când aceștia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, împiedică efectuarea unor lucrări autorizate sau reparații la clădiri și infrastructură, creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea circulației.

(2) Atunci când numai părți ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la alin. (1) se vor efectua tăieri parțiale, îndepărtându-se numai ramurile respective.

Art.8.10 Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători.

Art.8.11 În cazul distrugerii zonelor verzi sau a gardurilor de protecție amplasate pe zona verde, în urma unor accidente de circulație, contravaloarea refacerii acestora va fi suportată de către cei care au produs paguba.

Art.8.12. (1) Pentru zonele verzi aparținând domeniului public amenajate pe baza unor proiecte de arhitectură peisageră, se va efectua o inventariere a arborilor și o evaluare a stării lor de vegetație, a dispunerii lor și a modului de respectare a proiectului inițial.

(2) Pentru arborii care în urma inventarierii și evaluării, s-a stabilit că nu mai corespund din punct de vedere al stării de vegetație și al amplasării, se va întocmi un program de tăiere.

Art.8.13 Programul de tăiere al arborilor prevăzuți la art. 12 va fi însoțit de un program de plantare a unor noi exemplare din aceleași specii sau familii botanice, pentru menținerea echilibrului ecologic și peisager, respectând bilanțul teritorial pentru toate tipurile de zone verzi.

Art.8.14 (1) Terenurile virane din interiorul municipiului Craiova vor fi amenajate cu spații verzi, în funcție de suprafața și relieful lor, în raport cu necesitățile populației din zonele învecinate.

(2) Dacă pentru terenurile prevăzute la alin. (1) există cereri de restituire se vor găsi alte forme legale de satisfacere a cerințelor întemeiate ale proprietarilor.

Art.8.15 Serviciile care au în administrare oglinzi de apă, vor lua măsuri pentru a preveni colmatarea acestora, poluarea cu deșeuri de orice natură, curățirea periodică a suprafeței apei de alge și resturi vegetale și alte impurități, pentru plantarea și consolidarea malurilor.

Art.8.16 (1) Autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice și juridice care administrează domeniul public au obligația să asigure realizarea măsurilor și condițiilor prevăzute în prezentul regulament.

(2) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în planurile urbanistice se face numai cu aprobarea Consiliului Local Craiova.

Art.8.17 Protecția zonelor verzi constituie obligația tuturor persoanelor fizice și juridice cărora le este interzis:

a) să degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitarea unor cantități de deșeuri de orice fel;

b) să distrugă zona verde prin parcarea vehiculelor sau amenajarea de parcări;

c) să distrugă zona verde prin tăieri de arbuști, copaci, gard viu;

d) să amplaseze construcții provizorii: chioșcuri, garaje, locuri de parcare împrejmuite, adăposturi pentru animale sau păsări, împrejmuiri metalice sau cu materiale de altă natură pe zona verde.

Art.8.18. Asociațiile de proprietari au obligația să planteze și să întrețină materialul săditor dendrofloricol pus la dispoziție gratuit de serviciu Zone verzi. În situația în care se constată, la controalele efectuate, că materialul săditor nu a fost plantat or nu s-a prins, asociația de proprietari va suporta contravaloarea materialului care nu se regăsește pe teren.

Art. 8.19 Se interzice punerea în circulație a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiții de curățenie, igienă, poluează atmosfera, au scurgeri de ulei, motorină sau alți carburanți;

 

 

 

CAPITOLUL IX

Sancțiuni

 

Art.9.1 Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează după cum urmează :

a) cu amendă cuprinsă între 300.000 – 800.000 lei persoanele fizice și 800.000 – 1.600.000 lei persoanele juridice pentru nerespectarea prevederilor art.1.1. – 1.15; 

b) cu amendă cuprinsă între 4.000.000 – 12.000.000 lei persoanele fizice și juridice pentru nerespectarea art. 2.9 și 8.19;

c) cu amendă cuprinsă între 3.000.000–6.000.000 lei  persoanele fizice și juridice pentru nerespectarea prevederilor art.2.2 – 2.4, 2.6 și 2.9;

d) cu amendă cuprinsă între 500.000–1.000.000 lei  persoanele fizice pentru nerespectarea prevederilor art.2.7;

e) cu amendă cuprinsă între 4.000.000–8.000.000 lei  operatorii de transport care nu respectă prevederile art.2.5;

f) cu amendă cuprinsă între 1.000.000–2.000.000 lei persoanele fizice și 3.000.000 – 6.000.000 lei persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art.3.1 – 3.5;

e) cu amendă cuprinsă între 3.000.000–6.000.000 lei pentru nerespectarea de către Administrația Piețelor a obligațiilor  prevăzute de art.4.1;

f) cu amendă cuprinsă între 2.000.000–4.000.000 lei peroanele fizice și 3.000.000 – 6.000.000 persoanele juridice pentru nerespectarea prevederilor art.4.2 – 4.5;

g) cu amendă cuprinsă între 2.000.000–4.000.000 lei nerespectarea prevederilor art.5.1 – 5.5;

h) cu amendă cuprinsă între 1.000.000–2.000.000 lei persoanele fizice și 2.000.000 – 4.000.000 persoanele juridice pentru nerespectarea art.6.1. – 6.9;

i) cu amendă cuprinsă între 2.000.000 – 5.000.000 lei persoanele fizice și 5.000.000 – 10.000.000 lei persoanele juridice pentru nerespectarea art.7.1 – 7.18;

j) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprindă între 2.000.000 – 3.000.000 lei persoane fizice și 3.000.000 – 5.000.000 lei persoane juridice pentru nerespectarea art.8.1. – 8.18;

 

 

 

CAPITOLUL X

Procedura de constatare a contravențiilor

 

Art.10.1  (1) În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somație la care contravenientul nu se conformează o nouă amendă pentru contravenția săvârșită.

(2) La societățile comerciale și instituții sancțiunea se aplică conducătorului acesteia, patronului sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligațiilor respective.

(3)  Agentul constatator stabilește amenda în Procesul-verbal de constatare a contravenției. În afara sancțiunilor prevăzute, organul constatator va stabili în cuprinsul aceluiași proces verbal când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenție cât și confiscarea obiectelor care au servit la săvârșirea contravenției cu precizarea valorilor.

Art.10.2  Constatarea și sancționarea contravențiilor  se face de către:

          - primar, prin împuterniciții acestuia, ofițeri și subofițeri din cadrul Ministerului de Interne;

          - angajații, împuterniciți ai regiilor de interes local;

Art.10.3 Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează în conformitate cu prevederile legale.

Art.10.4 Contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de contravenție se  depun la  sediul Primăriei Municipiului Craiova urmând ca acestea să fie înaintate spre soluționare Judecătoriei Craiova.

Art.10.5 Plata amenzii se face la C.E.C. sau la Trezoreria Finanțelor Publice în contul Primăriei Municipiului Craiova, o copie a chitanței se depune la sediul acesteia, personal sau se comunică, prin poștă, în termen de 48 ore.

Art. 10.6 Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 180/2002.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Valerian