CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                               

                                    HOTĂRĀREA NR. 80

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova, īntrunit īn şedinţa ordinară din data de 26.08.2004;

          Avānd īn vedere referatul nr.30/2004 prin care se propune modificarea cuantumului amenzilor stabilite prin H.C.L.nr.386/2003 şi 255/2003;

          Īn conformitate cu prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi Legii nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

          Īn temeiul art. 38, lit. d şi art. 46  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1.   Se modifică cuantumul amenzilor stabilite prin Hotărārile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.386/2003 şi 255/2003, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2.   Pe data prezentei se modifică īn mod corespunzător Hotărārile Consiliului Local nr.255/2003 şi 386/2003.

Art.3.  Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico Financiară,  Direcţia Tehnică Investiţii, Patrimoniu şi Gospodărie Comunală  vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

           ec.Radion CĂMĂTARU

Nicoleta MIULESCU