CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 82

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2003;

    Având în vedere referatul nr. 44/2003 prin care se propune stabilirea unor măsuri pentru protecţia consumatorilor din municipiul Craiova;

    În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată prin Legea nr.37/2002;

    În temeiul art. 38 lit. i şi art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.    Se împuterniceşte Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor să stabilească condiţiile generale pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, în pieţe, târguri şi oboare în municipiul Craiova cu respectarea condiţiei speciale privind “interzicerea desfăşurării activităţilor comerciale în pieţe, târguri şi oboare de către  persoane fizice sau juridice, care direct sau prin prepuşii acestora au fost surprinşi/depistaţi, de cel puţin 3 ori în decursul a 2 luni, vânzând cu o lipsă mai mare de 3% din cantitatea vândută”.

Art.2.     Pentru punerea în executare a condiţiei prevăzute la art.1, se împuterniceşte   Serviciul Public Administraţia  Pieţelor să înfiinţeze un registru unic pentru evidenţierea faptelor prevăzute la art.1.

Art.3.   Se împuterniceşte Serviciul Public Administraţia Pieţelor ca împreună cu instituţiile abilitate de lege să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile  legale pentru faptele ce aduc atingere normele incidente în vigoare, săvârşite de persoanele fizice sau juridice ce-şi desfăşoară activitatea în pieţe, târguri şi oboare din municipiul Craiova.

Art.4.    Direcţia Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară şi  Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

SECRETAR,

         Maria UZEANU

Nicoleta MIULESCU