»   Contact

Adresa:
Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 77

Telefon: 0251 410696
Fax: 0251 410696
Mai multe   

»   Orar functionare piete

•  Pentru perioada
    1 aprilie - 31 octombrie:
      - Luni - Vineri:
        6:00 - 21:00
      - Sambata - Duminica:
        6:00 - 15:00
•  Pentru perioada
    1 noiembrie - 31 martie:
      - Luni - Vineri:
        6:00 - 20:00
      - Sambata - Duminica:
        6:00 - 15:00

»   Info

Nu exista niciun anunt activ
Afisaza arhiva anunturi


»   Managementul Calitatii

»   Consiliul Local

•   HOTĂRÂREA NR. 56 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.02.2005; Având în vedere raportul nr.9548/2005 al Biroului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova; În conformitate cu prevederile H.G.nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004, Ordinul nr.601/2002; În temeiul art. 38 lit. e și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;HOTĂRĂȘTE: 

•   HOTARÂREA NR. 112/2007 Consiliul Local al Municipiului Craiova HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 80 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.08.2004; Având în vedere referatul nr.30/2004 prin care se propune modificarea cuantumului amenzilor stabilite prin H.C.L.nr.386/2003 si 255/2003; În conformitate cu prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale si Legii nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; În temeiul art. 38, lit. d si art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 82 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.03.2003; Având în vedere referatul nr. 44/2003 prin care se propune stabilirea unor masuri pentru protectia consumatorilor din municipiul Craiova; În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata prin Legea nr.37/2002; În temeiul art. 38 lit. i si art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 82 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în sedinta ordinara din data de 27.02.2006; Având în vedere raportul nr. 12789/2006 al Directiei Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Administratia Pietelor si Târgurilor Craiova, a unor bunuri ce apartin domeniului public al municipiului Craiova. În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Hotarârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj; Potrivit Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999, modificata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 173/2001 privind inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova; În temeiul art. 38 lit. f, art. 125 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 126 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.03.2005; Având în vedere raportul nr.19257/2005 al Directiei Economico - Financiara prin care se propune avizarea Regulamentului pentru functionarea Pietei Centrale din Municipiul Craiova; În conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata în unele zone publice si Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2005 referitoare la Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Administratia Pietelor si Târgurilor Craiova; În temeiul art. 38 lit. e si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 198 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.06.2003; Având în vedere referatul nr. 2417/2003 prin care se propune modificarea H.C.L. nr.82/2003 privind stabilirea unor masuri pentru protectia consumatorilor din municipiul Craiova; În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata prin Legea nr.37/2002; În temeiul art. 38 lit. i si art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 199 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.06.2003; Având în vedere referatul nr. 43/2003 prin care se propune stabilirea unor masuri pentru protectia consumatorilor din municipiul Craiova; În conformitate cu prevederile O.G.nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata prin O.G. nr.58/2000, aprobata prin Legea nr.37/2002 si Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice; Potrivit O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; În temeiul art. 38 lit. i, w si art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR. 255 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 28.08.2003; Având în vedere referatul nr. 139/2003 prin care se propune aprobarea Regulamentului de stabilire si constatarea contraventiilor în materie de gospodarire comunala în municipiul Craiova. Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; În temeiul art. 38, lit. f, r si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR.316 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 28.07.2005; Având în vedere raportul nr. 50617/2005 întocmit de Directia Contencios Juridic si Asistenta de Specialitate cu privire la desemnarea împuternicitilor primarului pentru constatarea si sanctionarea unor contraventii stabilite de autoritatea locala; În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, modificata prin Legea nr. 526/2004, art. 19 lit. q din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române; În temeiul art. 38 alin. 2 lit. q si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala. HOTARASTE: 

•   HOTARAREA nr. 392 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.09.2005; Având în vedere raportul nr. 191751/2005 al Directiei Impozite si Taxe prin care se propune stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006; În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului national si al Legii 348/2004 privind denominarea monedei cu modificarile si completarile ulterioare; Potrivit Hotarârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006; În temeiul art. 38 lit. d si art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•    HOTARAREA NR. 466 Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.12.2006; Avand in vedere raportul nr.290590/2006 al Directiei Impozite si Taxe prin care se propune stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.429, 430, 431, 432, 433/2006; In conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art.2 lit. b din Legea nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului national si al Legii 348/2004 privind denominarea monedei cu modificările si completarile ulterioare; Potrivit Hotararii Guvernului nr.1514/2006 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2007; In temeiul art. 38 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c si art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată si completată prin Legea nr.286/206; HOTARASTE:  

•   HOTARAREA NR. 219 - Organigrama si statul de functii ale Serviciului Public Administratia Pietelor si Targurilor Craiova, pentru anul 2009; HOTARASTE: 

•   HOTARÂREA NR.____ - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinară din data de ____________; Având în vedere raportul nr. 127027/12.10.2009 întocmit de Directia Impozite si Taxe prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului national si al Legii 348/2004 privind denominarea monedei cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârii Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2010. În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c si art. 45, alin. 2, lit. c din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 263 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinară din data de 15.05.2008; Având în vedere raportul nr. 66183/30.04.2008 întocmit de DirecNia Impozite si Taxe prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 195,198,199,202,203/2008; În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art.2 lit. b) din Legea nr. 351/2001 privind Planul de Amenajare a teritoriului naNional, Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârii Guvernului nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2007; În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c si art. 46, alin. 2, lit. c din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 371 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.08.2009; Având în vedere raportul nr. 99742/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitatie, în vederea închirierii, a terenului care apartine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piata Veche, în vederea amplasarii unui spatiu comercial cu caracter provizoriu si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 si 308/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 aprobata prin Legea nr. 22/2007; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 372 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.08.2009; Având în vedere raportul nr. 99744/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitatie, în vederea închirierii a terenului care apartine domeniului public al municipiul Craiova, situat în Piata Dezrobirii, în vederea amplasarii unui spatiu comercial cu caracter provizoriu si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 si 308/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 aprobata prin Legea nr. 22/2007; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 373 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.08.2009; Având în vedere raportul nr.101869/2009 al Directiei Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitatie, în vederea închirierii, a opt amplasamente care apartin domeniului public al municipiului Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 si 308/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Ordonanta de Urgenta a Guvernului 54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publica; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1 si art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 422 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 30.09.2009; Având în vedere raportul nr. 112955/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaNie, în vederea închirierii, a terenului care aparNine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în PiaNa Veche, în vederea amplasarii unui spaNiu comercial si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009; În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 423 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 30.09.2009; Având în vedere raportul nr. 112956/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaNie, în vederea închirierii, a 53 spaNii-boxa care aparNin domeniului public al municipiului Craiova, situate în PiaNa Chiriac si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata si OrdonanNa de UrgenNa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 175 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.03.2009; Având în vedere rapoartul nr.35281/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova si Târgul Romanesti si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101, 103, 104, 105, 106/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 181 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data 26.03.2009; Având în vedere raportul nr.36928/2009 al Directiei Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitatie, în vederea închirierii, a doua terenuri situate în Piata Centrala din municipiul Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101, 103, 104, 105, 106/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si Hotarârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006; În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 249 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.04.2009; Având în vedere raportul nr. 49402/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune modificarea contractelor de închiriere nr. 556/2008 si nr.4253/2008, încheiate între Serviciul Public Administratia Pietelor si Târgurilor Craiova si AF TANASIE MARIA, respectiv S.C. STATE COSTEL S.N.C. si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data 30.04.2009; Având în vedere raportul nr.49188/2009 al Directiei Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitatie, în vederea închirierii, a doua spatii comerciale situate în Piata Centrala si Piata Veche din municipiul Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143, 144, 145, 146, 148/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si Hotarârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acestora; În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art.123, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 296 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 25.06.2009; Având în vedere raportul nr. 73459/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova si Târgul Romanesti si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 030 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 29.01.2009; Având în vedere rapoartele nr.6453/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu si nr. 135/2009 întocmit de Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor Craiova prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaNii si terenuri ocupate de construcNii provizorii cu destinaNie de spaNii comerciale, producNie si prestari servicii, situate în pieNele din municipiul Craiova si Târgul Romanesti si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41, 42, 43, 45, 46/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 307 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 25.06.2009; Având în vedere raportul nr.74328/2009 al Directiei Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.141/2008 si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârii Guvernului nr.568/2000 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.909/1997; În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 334 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.07.2009; Având în vedere raportul nr. 87631/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 336 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.07.2009; Având în vedere raportul nr.87647/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune modificarea titularului contractului de inchiriere nr. 2209/2007, încheiat între Serviciul Public Administratia Pietelor si Târgurilor si S.C. TITCOR S.R.L. si rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 337 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.07.2009; Având în vedere rapoartele nr.87640/2009 întocmit de Directia Patrimoniu si nr. 4124/2009 întocmit de Serviciul Public Administratia Pietelor si Târgurilor Craiova prin care se propune închirierea prin licitatie publica, a unui teren ce apartine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piata Craiovita Orizont si rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Ordonanta de Urgenta a Guvernului 54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publica; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1 si art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 370 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinta ordinara din data de 27.08.2009; Având în vedere raportul nr. 99746/2009 întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 si 308/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 430 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 30.09.2009; Având în vedere raportul nr. 112953/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaNii si terenuri ocupate de construcNii provizorii, cu destinaNia de spaNii comerciale, producNie si prestari servicii, situate în pieNele din municipiul Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 076 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 26.02.2009; Având în vedere rapoartele nr.19088/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu si nr. 680/2009 întocmit de Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor Craiova prin care se propune prelungirea duratei a doua contracte de închiriere având ca obiect terenuri ocupate de construcNii provizorii, cu destinaNia de spaNii comerciale, producNie si prestari servicii, situate în Târgul Romanesti Craiova si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 077 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 26.02.2009; Având în vedere rapoartele nr.19106/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu si nr. 677/2009 întocmit de Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor Craiova prin care se propune modificarea titularului contractului de inchiriere nr. 259/2009 încheiat între Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor si S.C. JULEA M MARIN P.F.A. si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: 

•   HOTARAREA NR. 078 - Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinNa ordinara din data de 26.02.2009; Având în vedere rapoartele nr.19132/2009 întocmit de DirecNia Patrimoniu si nr. 678/2009 întocmit de Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor Craiova prin care se propune modificarea titularului contractului de inchiriere nr. 1157/2008, încheiat între Serviciul Public AdministraNia PieNelor si Târgurilor si S.C. Cosnina COM S.R.L. si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009; În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 si art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administraNia publica locala; HOTARASTE: